Co nás čeká

Zúčastní se třída 2S, zodpovídá paní učitelka Šuláková.
Zúčastní se Praktická škola jednoletá a třída 4S ZŠ speciální. Zodpovídá paní učitelka Merhautová
Zúčastní se třída 3S ZŠ speciální. Zodpovídá paní učitelka Růžičková

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín je základní škola se třídami zřízenými podle § 16 Školského zákona.  

Posláním školy je speciálními vzdělávacími prostředky a metodami práce, s využitím didaktických pomůcek a pod vedením speciálně vyškolených pedagogů umožnit zdravotně postiženým žákům dosáhnout co možná nejvyšší stupeň znalostí a dovedností, s ohledem na jejich vzdělávací možnosti. Cílem školy je zapojení, případně úplná integrace dětí do běžného občanského života.

O žáky se stará tým speciálně školených pedagogů, asistentů pedagoga, osobních asistentů, vychovatelů a řada dalších provozních pracovníků školy.

Škola sdružuje:

Základní školu praktickou, která je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením. Ke škole patří přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kde se předškoláci připravují na svoji školní dráhu.

Základní školu speciální, kde jsou vzděláváni žáci s hlubším stupněm mentálního postižení. Ke škole patří třída pro autistické děti a rehabilitační třídy pro imobilní žáky s kombinovanými vadami.

Základní školu a Mateřskou školu při nemocnici, kde se vzdělávají žáci při pobytu v nemocnici.

Mateřskou školu speciální, která je speciálním zařízením pro děti se zdravotním znevýhodněním a se zdravotním postižením. Uskutečňuje předškolní vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi se pracuje podle ŠVP „Hrajeme si celý rok“ při individuálním zohlednění jejich zdravotního postižení. S dětmi pracují speciální pedagogové, kteří umí ve své práci s dětmi používat speciálně pedagogické metody práce a odborné terapie, stimulují osobnost dítěte k dalšímu rozvoji, podporují u dětí samostatnost a schopnost projevovat se autenticky.

Praktickou školu jednoletoukterá je vzdělávacím oborem středního stupně vzdělání a je určen pro žáky s různým stupněm mentálního postižení, kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit teoretické i praktické vzdělání a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, zpravidla v odborných pracovnách v naší škole (cvičná kuchyň, keramická dílna, dílny a jiné), pod dohledem odpovědných pedagogických pracovníků. Škola je ukončena závěrečnou zkouškou. Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Office 365

Cloud pro pedagogy. Vstupte zde: login.microsoftonline.com

POMÁHAJÍ NÁM

Děkujeme firmě Kayaku Safety Systems Europe a. s. za poskytnutí finančního daru naší škole....
Jmenovitě panu Janu Chudějovi za dar pro žáky na vernisáž výstavy (NE) ROZUMÍM TI - ovocné a...
Děkujeme majiteli firmy Stín Kovo s.r.o. panu Ing. Karlu Peltsarszkému  za sponzorský dar čtyř...
Děkujeme státnímu podniku Lesy ČR za poskytnutí významného finančního daru, za nějž byly pořízeny...

Anketa

Jaké informace Vás na stránkách školy zajímají nejvíce?

Celkový počet hlasů: 793

Podpořte nás

viz: www.darujme.cz/organizace/1200310

Jsme zapojeni

Máme mnohaleté zkušenosti... Jsme odborníci.... Naše práce nikdy nekončí... Jsme speciální školství....
viz: https://skolniprojekty.szif.cz/
http://www.bazalni-stimulace.cz/
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
goo.gl/LCQrKZ
Spojená škola internátna Považská Bystrica http://spojenaskolainternatnapb.edupage.org/
www.nadacedks.cz/

Prohlášení o přístupnosti

najdete zde: Prohlášení o přístupnosti