POZOR ZMĚNA!!!

Vážení rodiče, milí žáci,
dne 30.4.2020 vydalo MŠMT soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy, https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss . 
 Na základě tohoto pokynu budou školy/třídy ZŠ, SŠ zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování do 30.6.2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.
Studenti SŠ konající závěrečnou zkoušku mají od 11.5.2020 možnost individuálních konzultací přímo ve škole po předložení vyplněného čestného prohlášení umožňující vstup do budovy školy, které je ke stažení .
Děti navštěvující MŠ mají možnost od 25.5.2020 navštěvovat školu v omezeném režimu od 8 hod. do 11.30 hod. bez zajištění stravování ze strany školy. V den nástupu dítěte do školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení umožňující vstup do budovy školy, které je ke stažení ZDE.
Škola bude i nadále vystavovat potvrzení o ošetřování člena rodiny (vyzvednutí potvrzeného tiskopisu si domluvte předem na tel. 734645476 nebo na emailové adrese 
info@zsms-turkmenska.cz).
Vážení rodiče, i když je škola zavřená, bylo by vhodné, kdybyste Vašim dětem vyhradili určitou dobu na učení. Žáci dostávají pravidelně od učitelů úkoly přes sociální sítě nebo jsou roznášeny asistenty pedagoga do poštovních schránek.
Do konce školního roku 2019/2020 budou učitelé s Vámi i nadále komunikovat telefonicky nebo prostřednictvím emailové korespondence.
Úhrada za školní družinu a mateřskou školu, která již byla uhrazena do konce školního roku bude v den vysvědčení vrácena.
Vážení rodiče, děkujeme za pochopení, trpělivost a spolupráci. Nelehkou situaci určitě společně zvládneme a těšíme se na osobní setkání v září. Tato situace nás stejně jako Vás velice mrzí, ale zdraví je přednější. Přeji Vám hodně sil, zdraví a optimismu.
Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

Vážení rodiče,


nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, schválila vláda možnost otevření speciálních škol a to v období od 1.6. do 30.6.2020.
Účast žáků BUDE DOBROVOLNÁ A BUDE PODMÍNĚNA PODPISEM UPRAVENÉHO ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ ze strany rodiče.

Osobní přítomnost žáků nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka.
Žáci budou rozděleni do tříd (skupin). Složení skupin bude neměnné a dítě nebude moci skupiny měnit, vzájemný kontakt skupin bude omezený. Pokud dítě nenastoupí do skupiny v pondělí 1.6.2020, nebude moci být zařazeno ke vzdělávání ve škole v pozdějším termínu. Bude nadále pokračovat v distančním vzdělávání.Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou. Školní družina ani klub nebudou v provozu.
Jednotlivé třídy, skupiny, budou  mít nastaveny svůj vlastní rozvrh. Vzdělávání bude probíhat od 8.00 do 11.30 hod.
Každé třídě, skupině, bude přidělen učitel a asistenti pedagoga, kteří se po celou dobu nebudou měnit.

Žákům bude při zhoršeném zdravotním stavu nebo při podezření na teplotu měřena teplota. Pokud bude žák vykazovat příznaky nemoci Covid – 19, bude žák izolován a rodiče budou vyzváni k vyzvednutí žáka ze školy. Povinností rodiče bude navštívit s dítětem lékaře a škola tuto skutečnost ohlásí na hygienickou stanici. Pro návrat žáka do školy je po této absenci potřebný lékařský posudek. Formulář vám vydá škola, dětští lékaři jsou ze strany hygieniků informováni. Zvažujte proto každé ráno, zda je zdravotní stav vašeho dítěte vhodný k návštěvě kolektivu.
Do školy budou vstupovat jen žáci, nikoli doprovázející osoby. Ty budou čekat s dětmi před vchodem, kde je převezme pověřený pracovník školy. Totéž bude při vyzvedávání dětí.

První den při předání dítěte odevzdá dítě nebo zákonný zástupce podepsané upravené čestné prohlášení, které bude zveřejněno co nejdříve. Tento formulář bude upraven pro speciální školy a bude klást vyšší zodpovědnost na rodiče vzhledem k vyšším možnostem rizika nákazy (nenošení roušek, obtíž při odstupu 2m, kontaktní výuka, problematika sebeobslužných a hygienických činností…)
Pro ty, co nemají možnost si čestné prohlášení vytisknout, jej budou mít k dispozici přebírající osoby. Bez podpisu zákonného zástupce na čestném prohlášení nebude dítě vpuštěno do budovy školy. Datum na čestném prohlášení bude v ten den, kdy žák nastoupí nebo o den dříve.
Žáci našeho typu škol nemusí nosit ve škole ani ve společných prostorách roušky.
Tělesná výchova nebude realizována.

Ve škole bude pravidelně v dopoledních hodinách probíhat dezinfekce madel, klik, toalet apod. Škola je vybavena dezinfekčními prostředky na ruce.
Školní jídelna bude zajišťovat obědy jen pro žáky a pracovníky, kteří jsou v daném dnu účastni provozu školy. Obědy do jídlonosičů se nebudou vydávat ani první den při nepřítomnosti žáka. Oběd bude odhlášen. Pokud budete mít o stravování zájem, musíte si obědy přihlásit u vedoucí školního stravování pí. Libosvárové, na tel. 571411826 nebo 734366383.

Od 8.6. do 30.6.2020 mají studenti praktické školy jednoleté možnost realizace prezenčního vzdělávání za podmínek popsaných výše.

Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě do školy nenastoupí, bude absence omluvena, pokračuje v distančním vzdělávání  a i nadále rodičům zůstává možnost pobírat ošetřovné.

V současné chvíli vám nedokážu sdělit, jak bude probíhat výuka v posledním školním týdnu, z důvodu zahájení či nezahájení rekonstrukčních prací v budově školy. Jakmile bude tato informace známa, obratem vám to sdělím prostřednictvím webu školy.

Bližší informace vám poskytnou třídní učitelé Vašich dětí nebo ředitel školy na tel. 734 645 476.

Věřím, že zodpovědným přístupem a společným dodržováním pravidel, vše ve zdraví zvládneme…

 

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

 

INFORMACE K UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

MŠMT vydalo vyhlášku k  hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020. Dokumenty -  Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, Metodika k vyhlášce 211/2020 Sb. a průvodní dopis ministra školství naleznete na:   http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020
Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

 

MŠMT vydalo vyhlášku k  hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020. Dokumenty -  Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, Metodika k vyhlášce 211/2020 Sb. a průvodní dopis ministra školství naleznete na:   www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí do 10 let:

Rodiče dětí, kteří budou čerpat ošetřovné na dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli.

Po ukončení platnosti opatření vydá škola rodiči, zákonnému zástupci, na jeho žádost potvrzený tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)", který následně předá zákonný zástupce zaměstnavateli. 

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

Příloha č. 1 - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského-dětského zařízení -školy.pdf (102984)

Příloha č. 2 - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského-dětského zařízení -školy.pdf (110198)

Co nás čeká

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín je základní škola se třídami zřízenými podle § 16 Školského zákona.  

Posláním školy je speciálními vzdělávacími prostředky a metodami práce, s využitím didaktických pomůcek a pod vedením speciálně vyškolených pedagogů umožnit zdravotně postiženým žákům dosáhnout co možná nejvyšší stupeň znalostí a dovedností, s ohledem na jejich vzdělávací možnosti. Cílem školy je zapojení, případně úplná integrace dětí do běžného občanského života.

O žáky se stará tým speciálně školených pedagogů, asistentů pedagoga, osobních asistentů, vychovatelů a řada dalších provozních pracovníků školy.

Škola sdružuje:

Základní školu praktickou, která je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením. Ke škole patří přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kde se předškoláci připravují na svoji školní dráhu.

Základní školu speciální, kde jsou vzděláváni žáci s hlubším stupněm mentálního postižení. Ke škole patří třída pro autistické děti a rehabilitační třídy pro imobilní žáky s kombinovanými vadami.

Základní školu a Mateřskou školu při nemocnici, kde se vzdělávají žáci při pobytu v nemocnici.

Mateřskou školu speciální, která je speciálním zařízením pro děti se zdravotním znevýhodněním a se zdravotním postižením. Uskutečňuje předškolní vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi se pracuje podle ŠVP „Hrajeme si celý rok“ při individuálním zohlednění jejich zdravotního postižení. S dětmi pracují speciální pedagogové, kteří umí ve své práci s dětmi používat speciálně pedagogické metody práce a odborné terapie, stimulují osobnost dítěte k dalšímu rozvoji, podporují u dětí samostatnost a schopnost projevovat se autenticky.

Praktickou školu jednoletoukterá je vzdělávacím oborem středního stupně vzdělání a je určen pro žáky s různým stupněm mentálního postižení, kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit teoretické i praktické vzdělání a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, zpravidla v odborných pracovnách v naší škole (cvičná kuchyň, keramická dílna, dílny a jiné), pod dohledem odpovědných pedagogických pracovníků. Škola je ukončena závěrečnou zkouškou. Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Prohlášení o přístupnosti

najdete zde: Prohlášení o přístupnosti

POMÁHAJÍ NÁM

Office 365

Cloud pro pedagogy. Vstupte zde: login.microsoftonline.com

Jsme zapojeni

Máme mnohaleté zkušenosti... Jsme odborníci.... Naše práce nikdy nekončí... Jsme speciální školství....
viz: https://skolniprojekty.szif.cz/
http://www.bazalni-stimulace.cz/
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
goo.gl/LCQrKZ
Spojená škola internátna Považská Bystrica http://spojenaskolainternatnapb.edupage.org/
www.nadacedks.cz/

Anketa

Jaké informace Vás na stránkách školy zajímají nejvíce?

Celkový počet hlasů: 931

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

ke stažení zde: 

ochrana_zdravi_spec.pdf (594417) (prohlášení na straně 7, 8)