Historie školy

 

Historie školy se začala psát dnem 1.září 1966, kdy byly otevřeny dvě třídy zvláštní školy ve Vsetíně–Jasenicích. Školu tehdy navštěvovalo 25 žáků.

Škola se postupně rozrůstala a z kapacitních důvodů se již v roce 1976 musela stěhovat do vhodnějšího objektu ve Vsetíně-Rokytnici. Ani tam nezůstala natrvalo. V průběhu své existence musela škola vícekrát změnit své působiště.

V roce 1989, kdy došlo k zásadní pozitivní změně postojů společnosti k dětem s mentálním, tělesným a sociálním handicapem, byly otevřeny v roce 1990 třídy pomocné školy pro žáky s těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami.

V roce 1993 se škola rozrůstá o další pracoviště, dvě rehabilitační třídy pro žáky imobilní s kombinovanými vadami. Do organizační struktury školy byly ve stejném roce zařazeny i třídy Základní a Mateřské školy při nemocnici.

V roce 1996 byl položen základ tradice přípravných tříd. V nich se začalo s ověřováním přípravné výuky dětí předškolního věku pocházejících ze sociokulturně znevýhodněného prostředí na školní vzdělávání.

V roce 2000 se zřizovatelem školy stává Krajský úřad Zlínského kraje a škola přechází do právní subjektivity.

V letech 1987–2004 měla škola své sídlo na Horním městě. Kromě hlavní budovy byla rozptýlena na pěti dalších odloučených pracovištích. Nevyhovující technický stav hlavní budovy i mimořádná organizační složitost provozu přiměly zřizovatele k rozhodnutí školu přestěhovat na Turkmenskou ulici do budovy bývalého SOU. Přestěhováním získala škola poprvé své důstojné sídlo.

V letošním školním roce škola vzdělává sto osmdesát šest žáků v dvaceti jedna třídách. Žákům je k dispozici sedm oddělení školní družiny. O žáky se stará šedesát zaměstnanců, z toho třicet sedm učitelů, sedm vychovatelů a pět romských asistentů učitele.

Posláním školy je pod vedením speciálně vzdělaných pedagogů pomocí speciálně vzdělávacích prostředků a metod práce, s využitím didaktických pomůcek umožnit zdravotně postiženým žákům dosáhnout co možná nejvyššího stupně znalostí a dovedností s ohledem na jejich vzdělávací možnosti. Cílem školy je zapojení, případně úplná integrace dětí do běžného občanského života.

Škola sdružuje :

 

  • Základní školu praktickou
  • Základní školu speciální
  • Základní školu a Mateřskou školu při nemocnici

Základní škola praktická vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením a žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Pro tyto děti jsou zřízeny i přípravné třídy. V nich se připravují předškoláci na školní docházku. U těchto dětí klademe při vzdělávání zvláštní důraz na zdokonalování jazykových schopností, aby tyto byly co nejmenší překážkou na jejich další cestě za vzděláváním. Za úspěch považujeme, když žáci z přípravných tříd obstojí při zápisech do běžných základních škol. A vycházející žáci obstojí při přijímacích zkouškách na odborná učiliště.

Třídy Základní školy speciální vzdělávají děti s hlubším stupněm mentální retardace. Je zde zřízená i třída pro žáky s autismem a 2 třídy rehabilitační pro imobilní žáky s kombinovanými vadami.

Ve třídách ZŠ a MŠ při nemocnici se vzdělávají a vychovávají děti při pobytu v nemocnici.

Svůj volný čas mají možnost mladší školní děti trávit ve třídách školní družiny. Starším dětem škola nabízí pestrou paletu zájmových kroužků (např. sportovní, keramický taneční, rukodělných prací, počítačový a anglického jazyka).